Nuuk, 7. maj 2024

Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (TAAK)-mi siulersuisut maj 2-iani 2024 ataatsimiinnerminni aalajangerpaat ukiumoortumik ataatsimeersuarnissaq ingerlanneqassasoq arfininngorneq 8. juni 2024 nalunaaqutaq 10.00, GIF-ip ataatsimiittarfiani, 3900 Nuuk (Kalaallit Nunaanni timersoqatigiiffiit kattuffiata allaffianni) imaluunniit oqarasuaatikkut aammalu online. 

Oqarasuaatikkut imaluunniit onlinekkut peqataassagaanni tamanna allaffitsinnut mailikkut ilisimatitsissutigineqassaaq, e-mail: kontor@ghf.gl atorlugu.

Sinniisutut aallartitat tassaapput Kattuffiup oqartussaasui qullersaasut. Taakkuuppullu siunnerfimmik suliamillu Kattuffimmi suliniutinik sammiviliisussat. Sinniisutut aallartitat tassaapput: Siulersuisuini ilaasortat arfineq-marluk (7) aammalu peqatigiiffinnit ilaasortaasunit tamanit aallartitaq ataaseq. Peqatigiiffik akilingassalik taasisinnaananilu oqaaaseqarsinnaatitaanngilaq. Aallartitani ilaasortat pisinnaatitsissumik allaganngorlugu tunniussillutik allat sinnerlugit taasisinnaapput. Ilaasortaq ataaseq pisinnaatitaassuseqartinneqaruni annerpaamik marlunnik taasisinnaatitaavoq.

Ataatsimeersuarnermi peqatigiiffiit ataatsimik aallartitaqarsinnaapput. Ileqquusumik aallartitat ataatsimiinnerat ukiut tamaasa juunip 15-ia tikitsinnagu ingerlanneqartassaaq, sapaatillu akunneri arfinillit sioqqullugit aggersaasoqartassalluni.

Siunnersuutit suliarisassatut kissaatigineqartut ataatsimiinnissaq sapaatip akunnerinik sisamanik sioqqutsisumik, tassalu 11. maj 2024 TAAK’mut nassiunneqareersimassapput. Siunnersuutit siulersuisunit imaluunniit peqatigiiffimmit saqqummiunneqarsinnaapput. Ullormut oqaluuserisassat, siulersuisut nalunaarutaat, naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut kiisalu siunnersuutit tiguneqarsimasut ataatsimiinnissaq sapaatip akunnerinik marlunnik sioqqutsisumik, tassalu 25. maj 2024 peqatigiiffinnut nassiunneqareersimassapput.

Ileqquusumik aallartitat ataatsimiinneranni ullormut oqaluuserisassat minnerpaamik ukuninnga imaqassaaq:

 1. Aqutsisumik toqqaaneq.
 2. Siulersuisut nalunaarutaat siulittaasup saqqummiutissavaa.
 3. Naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut akuerisassanngorlugit aningaaserisup saqqummiutissavai, ukiumullu naatsorsuuseriffiusumut ingerlasumut missingersuut paasissutissiissutigissallugu.
 4. Kattuffiup inatsisaanut aammalu/imaluunniit peqataanissamut aammalu ingerlatsinermut aalajangersakkanut siunnersuutit tiguneqarsimasut suliarineqarnerat.
 5. Siulersuisunik qinersineq:
  1. Ukiuni akunnattuni: Immikkut siulittaasumik qinersineq aammalu immikkut siulersuisunik pingasunik qinersineq
  1. Ukiuni akunnaatsuni: Siulersuisuni ilaasortanik pingasunik qinersineq
 6. Siulersuisunut sinniisussanik pingasunik qinersineq
 7. Amatør- og Ordensudvalgemut qinersineq 
 8. Kukkunersiuisussamik qinersineq
 9. Tamalaat

TAAK angalanermut aningaasartuutit 65%-ia akilertarpaa, peqatigiiffillu nammineq 35%. Ataatsimeersuarnermi najungaqarneq nammineq isumagineqassaaq, TAAK-lu tapiissuteqartanngilaq.


Den 2. maj 2024 besluttede hovedbestyrelsen under Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (TAAK) at afholde ordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse lørdag den 8. juni 2024 kl 10.00 i GIF-mødelokale, 3900 Nuuk og via telefon eller online. 

Såfremt der ønskes deltagelse via telefon eller online, skal dette meddeles vores kontor via e-mail: kontor@ghf.gl.

Repræsentantskabet er TAAK´s øverste myndighed. Det er repræsentantskabet der udstikker rammer og retning for arbejdet i specialforbundet. Repræsentantskabet består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 repræsentant fra hver medlemsforening. En forening med gæld til TAAK kan ikke stemme eller få taleret. Fuldmagt er muligt.

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra alle klubber og de mødes én gang årligt. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden d. 15. juni, og skal indkaldes med 6 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være TAAK i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse, hvilket sættes til 11maj2024. Forslag kan stilles af bestyrelsen eller af en forening. Dagsorden for mødet, bestyrelsens beretning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag skal tilstilles foreningerne senest 2 uger før mødets afholdelse, hvilket bliver 25maj2024.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og orienterer om budgettet for det igangværende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag til forbundets love og/eller deltagelses- og funktionsbestemmelser
 5. Valg til bestyrelsen
  1. I ulige årstal: Særskilt valg af formand og særskilt valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  1. I lige årstal: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af 3 sidestillede suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg til Amatør- og Ordensudvalget
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

TAAK betaler for 65% af billetomkostninger til foreningernes repræsentant, hvorunder 35% betales af foreningen selv. Indkvartering vil ske privat og dækkes ikke af TAAK.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Med venlig hilsen

Carsten Olsen, Siulersuisut siulittaasuat – Bestyrelses formand